Select Page

Kunskap i rätt förpackning

Ett samverkansforum för ökad materialåtervinning av plast- och pappersförpackningar. Forumet organiseras av IVL Svenska Miljöinstitutet, SYSAV och Packbridge.

Vi har inlett fas två av detta projekt inom ramen för ett utökat samverkansforum. Kontakta Olof Nyström, olof@packbridge.se, för mer information.

Syfte och mål
Projektet syftar till att bidra till att göra förpackningar av plast och papper ner cirkulära genom att skapa ett samverkansforum som berör alla parter i förpackningsvärdekedjan. Detta ska uppnås via ökad kunskap och förståelse hos alla aktörer om hur strukturerna ser ut idag för att identifiera innovativa förbättringsförslag. Kunskapen ska bäras vidare i förpackningsklustret Packbridge vars nätverk samlar hela förpackningsvärdekedjan.
Förväntade effekter och resultat
Forumet ska leda till: kunskapsutbyte mellan aktörerna, motivera till ökad samverkan, leda till diskussioner med ”högt i tak”, ge tillfälle att knyta kontakter, och inte minst till att identifiera innovativa förbättringsförslag som kan tas vidare med hjälp av samarbete mellan forumets aktörer. Med aktörerna i värdekedjan menas producenter och fyllare av pappers- och plastförpackningar, insamlingsaktörer, samt sorterings- och materialåtervinningsaktörer.
Planerat upplägg och genomförande
Anordna fyra träffar inom projekttiden och genom dessa öka förståelsen för hinder och utmaningar som respektive aktör i pappers- och plastförpackningars värdekedja står inför.
På varje träff identifiera innovativa lösningsförslag för att göra pappers- och plastförpackningar mer cirkulära genom att dra nytta av kunskapsutbytet i projektet, samt identifiera hur aktörer i värdekedjan kan arbeta tillsammans för att nå dessa gemensamma mål.

Projektmöten

Träff 1: Tillverkning

Vilka möjligheter har producenter att påverka materialåtervinningen av pappers- och plastförpackningar, till exempel vad gäller design, materialval, förpackningstyp, information till konsument på förpackningarna etc.? Vad sätter ramarna för vad som kan göras och vilka val som producenterna gör? Steget omfattar producenter i bred bemärkelse, det vill säga både tillverkare av förpackningar och fyllare. Ett antal förpackningsproducenter presenterar sin verksamhet och de utmaningar de står inför för att göra pappers- och plastförpackningar mer cirkulära.

Träff 2: Insamling, sortering och upparbetning - pappersförpackningar

Träffen anordnas på liknande sätt som den för plastförpackningar. I Sverige går en stor del av de insamlade pappersförpackningarna till Fiskeby bruk. På träffen får deltagarna detaljerad kunskap om hur pappersförpackningar materialåtervinns idag, och var utmaningarna och möjligheterna finns för att öka materialåtervinningen. Träffen äger rum på Fiskeby bruk utanför Norrköping för att kunna kombineras med ett studiebesök.

Träff 3: Insamling, sortering och upparbetning – plastförpackningar

Insamlingen har en nyckelroll för att öka materialåtervinningen, och utan insamling blir det ingen materialåtervinning. Vad är utmaningarna i insamlingsledet och hur kan aktörer före och efter insamlingssteget underlätta för materialåtervinningen? Sorterings- och upparbetningssteget ska förbereda det insamlade materialet för materialåtervinning. Var ligger begränsningarna i befintliga sorterings- och upparbetningsprocesser? Vilken typ av produkter/material kan sorteras ut för materialåtervinning, och vad bildar idag ett rejekt till energiåtervinning?

Träff 4: Avslutande träff

Under den sista träffen knyts säcken ihop och möjliga lösningar som identifierats under träffarna sammanställs, testas och prioriteras efter vad aktörerna anser vara mest relevant att gå vidare med, givet realiserbarheten och potentialen att faktiskt göra pappers- och plastförpackningar mer cirkulära. Det är på den avslutande träffen som vi går från ord till handling och planerar hur och av vilka aktörer som lösningsförslagen tas vidare.

Projektpartners

 • Packbridge

 • IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Sydskåne avfallsaktiebolag, SYSAV

 • Tetra Pak

 • Scanfill

 • Oatly

 • Avfall Sverige

 • Förpacknings- och tidningsinsamlingen

 • Fiskeby  Board

 • Ragn-Sells

 • Orkla Foods Sverige

 • Svenska Pac System

Projektfinansiär

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Det gör vi främst genom att ge bidrag till innovationsprojekt och forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. Vi satsar också långsiktigt på starka forsknings- och innovationsmiljöer.

www.vinnova.se