Om Packbridge AB (svb) och denna integritetspolicy

Packbridge AB (svb), org.nr 556807-6698), MINC, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö, (”Packbridge”, eller ”vi”) är ett internationellt förpackningskluster som etablerades 2011. Vi är ett neutralt och ideellt nätverk som förenar alla intressenter i och runt hela förpackningsindustrin, dvs. producenter, varumärkesägare, leverantörer, forskare och innovatörer. Vi arbetar främst med innovationsfrämjande aktiviteter. Kommunikation sker till största del via vår hemsida www.packbridge.se, men även genom event och projekt.

Ett av Packbridges överordnade mål är att upprätthålla högsta nivå av säkerhet för våra kunder och medarbetare – detta gäller även för skydd av personuppgifter.

När du använder våra olika tjänster samlar vi in dina personuppgifter. Packbridge är därmed personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med gällande rätt, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), och den här integritetspolicyn. Integritetspolicyn förklarar och klargör dina rättigheter i förhållande till Packbridge vad gäller behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter.

Det är viktigt att du läser och förstår denna integritetspolicy innan du använder Packbridges tjänster. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster.

Vilka personuppgifter samlar Packbridge in och varifrån?

De personuppgifter Packbridge samlar kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

namn och kontaktuppgifter, inklusive adress, telefonnummer och e-postadress:
köphistorik;
leverans- och faktureringsinformation samt betalningsinformation;
ansökningshandlingar såsom CV och personligt brev inklusive utbildning och arbetslivserfarenhet samt foto och personlighetstester, i tillämpliga fall; och
lösenord till vår hemsida.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

vår hemsida; t.ex. när du blir medlem i vårt nätverk, börjar prenumerera på vårt nyhetsbrev, eller anmäler dig till något av våra event eller projekt;
när du kontaktar oss via e-post eller telefon;
genom avtal, faktura eller annan affärskontakt, om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners; och/eller
från vår redovisningsbyrå.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Packbridge kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande rättsliga grunder:

Fullgörande av avtal: För att administrera ditt medlemskap i Packbridge, för att hantera beställningar, köp, betalningar och leveranser och kommunikation med dig i samband med detta, för att kunna erbjuda köphistorik samt för genomförande av rekryteringsförfaranden.

Uppfylla rättslig skyldighet: Vi sparar fakturaunderlag och rekryteringshandlingar i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Berättigat intresse: För att kunna kommunicera med dig via e-post, för att kunna försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk, för utskick av kommunikation och marknadsföring till dig, kundundersökningar, för förbättring och utveckling av Packbridges produkter och tjänster samt för statistiska ändamål.

Samtycke: I det fall du har sökt jobb hos oss, men inte fått något erbjudande om anställning, kommer vi att kontakta dig för att fråga om du vill att vi behåller dina ansökningshandlingar under viss tid för eventuella framtida lediga tjänster. I vissa fall skickar vi även ut marknadsföring till dig som lämnat ditt samtycke till det.

Lagring av personuppgifter

Packbridge vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan angivna tidsperioder. Därefter raderar vi dina personuppgifter.

Medlem: Dina uppgifter sparas så länge du är medlem hos Packbridge, såvida vi inte behöver spara dina uppgifter av någon annan anledning som anges nedan.

Kontaktperson för företag: Dina uppgifter sparas så länge du är angiven som kontaktperson för ett företag som har en affärsrelation med Packbridge.

Kommunikation: Om du har kontakt med Packbridge via exempelvis e-post lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.

Jobbsökanden: Packbridge sparar dina ansökningshandlingar inklusive ditt CV, personliga brev och eventuellt foto, under rekryteringsprocessen samt under en period om två år därefter för att vi ska kunna försvara oss mot potentiella rättsliga anspråk. Om vi har ditt samtycke till att spara dina ansökningshandlingar för eventuella framtida rekryteringar kommer vi att göra det under två år.

Rättslig skyldighet: Packbridge sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.
Direktmarknadsföring: Om du är kund till oss kan vi komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring så länge vårt kundförhållande består samt under en period om ett år därefter.

Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det. Detta gäller t.ex. vid utskick av direktmarknadsföring.

Återkallelse av samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, t.ex. vad gäller lagring av ansökningshandlingar, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta kundservice eller, vid direktreklam via e-post, genom en länk i det aktuella utskicket.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter, nämligen följande:

  • Du har rätt att få insyn i vilka personuppgifter Packbridge behandlar om dig.
  • Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och uppdaterade om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
  • Du har rätt att få de personuppgifter Packbridge har registrerat om dig raderade eller behandlingen av dina personuppgifter begränsade, i enlighet med tillämplig lagstiftning.
  • Du har i vissa fall rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i ett elektroniskt format.
  • Om behandlingen av personuppgifter är baserad på ett samtycke från dig, har du rätt att dra tillbaka samtycket, vilket betyder att behandlingen därefter upphör, såvida fortsatt behandling inte är nödvändig enligt någon annan rättslig grund.

För att utöva någon av dina rättigheter ovan ska du skicka en skriftlig begäran till oss på kontaktuppgifterna som du hittar nedan, under ”Kontakt”. Begäran ska undertecknas av dig och innehålla ditt namn, din folkbokföringsadress, telefonnummer samt e-postadress.

Packbridge kommer inom en månad efter mottagande av din begäran om registerutdrag skicka denna med post till din folkbokföringsadress.

Vid begäran om rättelser och/eller radering av dina personuppgifter, kommer Packbridge att undersöka om förutsättningarna för begäran är uppfyllda och genomför i så fall ändringar eller radering så snart som möjligt. Packbridge kan avvisa en begäran som antingen är orimligt upprepande, kräver oproportionerliga tekniska åtgärder (exempelvis att utveckla ett nytt system), påverkar skydd av andras personuppgifter eller i situationer där en önskade handlingen kan anses vara ytterst komplicerad (till exempel begäran om uppgifter som uteslutande existerar som säkerhetskopior). I vissa fall kan dina rättigheter vara begränsade för att skydda andra personers privatliv, företagshemligheter eller immateriella rättigheter.

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att Packbridges behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Om du söker anställning hos Packbridge

När du söker anställning hos Packbridge behandlas de uppgifter du har lämnat till Packbridge i samband med din ansökan enligt vad som har angivits under respektive rubrik ovan.

I samband med rekryteringsprocessen för vissa anställningar kan Packbridge be kandidaterna att utföra ett personlighetstest. Resultatet av detta behandlas av Packbridges anställda. Packbridge använder uppgifterna för att bedöma om Packbridge vill erbjuda dig en anställning samt för att kommunicera med dig i samband med rekryteringsprocessen.

Om du inte skulle bli erbjuden en tjänst kommer Packbridge att spara dina ansökningshandlingar inklusive ditt CV, personliga brev och eventuellt foto samt testresultat under en period om två år efter avslutad rekryteringsprocess för att vi ska kunna försvara oss mot potentiella rättsliga anspråk.

För att Packbridge ska kunna använda dina ansökningshandlingar för det fall du skulle bli aktuell för en annan tjänst inom bolaget krävs dock ditt samtycke. I det fall du efter ansökan inte blir erbjuden en tjänst kommer vi därför att efterfråga ditt samtycke för att spara din ansökan i detta syfte under en period om två år.

Om du blir anställd på Packbridge sparas dina uppgifter i enlighet med Packbridges interna integritespolicy för medarbetare.

Överföring av personuppgifter

Packbridge iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.

Företagstransaktioner: Om hela eller delar av Packbridges verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Rättsliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att Packbridge ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Personuppgiftsbiträden: I vissa fall kan Packbridge komma att överföra dina personuppgifter till företag som tillhandahåller tjänster till Packbridge, vilka även anlitas som personuppgiftsbiträden.

Säkerhet

Packbridge skyddar dina personuppgifter och har skapat interna regler om informationssäkerhet, som innehåller instruktioner och åtgärder som skyddar dina personuppgifter mot icke auktoriserat offentliggörande och mot att obehöriga får åtkomst eller kännedom om dem.

Packbridge har etablerade rutiner för tilldelande av åtkomsträttigheter till de av våra medarbetare som behandlar känsliga personuppgifter och -data, som ger kännedom om personliga intressen och vanor.

Packbridges säkerhetsrutiner revideras löpande mot bakgrund av den senaste tekniska utvecklingen. Utöver Packbridges interna system använder sig Packbridge av externa leverantörer av IT-tjänster, IT-system, betalningslösningar etc. I de fall Packbridge anlitar personuppgiftsbiträden ingås alltid personuppgiftsbiträdesavtal med sådana leverantörer av tjänster, i enlighet med dataskyddsförordningen.

Ändringar i integritetspolicyn

Om detta inte åtgärdar saken, kan eventuellt klagomål därefter göras hos Datainspektionen. Den aktuella kontaktadressen hittar du på www.datainspektionen.se
Eventuella ändringar av personuppgiftspolicyn när nya regler och villkor offentliggörs, meddelas på Packbridges hemsida. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Du kan se datum för senaste revisionen av den här integritetspolicyn längst ner.

Kontakt

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål som gäller Packbridges behandling av dina personuppgifter kan du skriftligen vända dig till:

Packbridge AB, GDPR-ansvarig
Anckargripsgatan 3,
211 19 Malmö

Juli 2021