Samverkansforum för Ökad Materialåtervinning

Forumet organiseras av Packbridge, SYSAV och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Är du intresserad att medverka i forumet?
Kontakta Olof Nyström för mer information.
olof@packbridge.se
+46 707 52 48 78